Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyseliny a zásady - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

 1. Rozlišovat pojmy kyselý, zásaditý, neutrální.
 2. Vysvětlit pojem indikátor a uvést příklady známých indikátorů.
 3. Změřit univerzálním pH-papírkem pH roztoku.
 4. Definovat pojem kyselina.
 5. Vysvětlit, proč destilovaná voda nevede el. proud.
 6. Zapsat štěpení kyseliny na ionty.
 7. Vytvořit k názvu kyseliny její vzorec a ke vzorci název.
 8. Vytvořit k názvu hydroxidu jeho vzorec a ke vzorci název.
 9. Definovat neutralizaci
 10. Zapsat rovnici neutralizace.
 11. Vytvořit k názvu soli její vzorec a ke vzorci název.
Pokračovat