Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Molekuly - cíle kapitoly

Po prostudování této kapitoly bys měl(a) umět:

  1. Definovat pojem molekula.
  2. Používat ve správných souvislostech pojmy atom, molekula, prvek a sloučenina.
  3. Určit, z kterých chemických prvků se sloučenina skládá a kolik atomů prvků obsahuje.
  4. Zapsat molekulu, kterou vidíš na obrázku, chemickým vzorcem.
  5. Správně přečíst vzorec molekuly.
  6. Vysvětlit, jak vzniká chemická vazba.
  7. Určit typ chemické vazby mezi dvěma atomy (polární, nepolární, iontová).
  8. Určit oxidační číslo atomů v molekule.
  9. Pojmenovat jednoduché sloučeniny (halogenidy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli).
Pokračovat