Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Elektrolýza chloridu sodného

Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného

Do nasyceného roztoku chloridu sodného ponoříme elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9 až 12 V. Do prostoru kolem katody přidáme roztok fenolftaleinu.

Na záporné elektrodě (katodě) se vylučuje bezbarvý plyn. Na kladné elektrodě (anodě) vzniká také plyn. V prostoru kolem katody vzniká červenofialové zabarvení.

Které ionty plavou v roztoku chloridu sodného?

Řešení

Chlorid sodný NaCl se ve vodě štěpí na ionty - sodný kation Na+ a chloridový anion Cl-. Kromě toho je také část molekul vody H2O disociována na vodíkové kationty H+ a hydroxidové anionty OH-.

Děj probíhající při elektrolýze vyjádři chemickou rovnicí.

Řešení

2 Na+ + 2 Cl- + 2 H+ + 2 OH- H2 + Cl2 + 2 NaOH

Hydroxid sodný je v roztoku rozpuštěn (nevidíme ho), proto by měla rovnice být zapsána spíše takto:

2 Na+ + 2 Cl- + 2 H+ + 2 OH- H2 + Cl2 + 2 Na+ + 2 OH-

Který prvek se oxidoval?

Řešení

oxidace:   2 Cl- - 2 e- Cl20

Který prvek se redukoval?

Řešení

redukce:   2 H+ + 2 e- H20

Jak jsme dokázali, že vzniká hydroxid sodný?

Řešení

Fenolftalein je indikátor, který je v kyselém prostředí bezbarvý a v zásaditém prostředí má fialovou barvu. Přítomnost hydroxidu sodného (zásada) jsme dokázali fialovým zbarvením roztoku.

Jak získáme z roztoku pevný hydroxid sodný?

Řešení

Pevnou látku z roztoku získáme odpařením rozpouštědla. Když se vypaří všechna voda, zůstane na dně nádoby bílý hydroxid sodný.

Jak se průmyslově vyrábí chlor, vodík a hydroxid sodný?

Řešení

Elektrolýzou roztoku chloridu sodného.

Pokračovat