Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Směsi látek

Směsi jsou složitější látky, které se skládají z více jednodušších látek (složek).

Vzduch je směs plynů (dusíku, kyslíku, vzácných plynů, oxidu uhličitého, vodní páry, oxidů dusíku, oxidů síry), kapek kapaliny (kapky vody) a pevných částic (prach).

koláčový diagram složení vzduchu

Žula je směs tří látek: živce, křemene a slídy.

žula
křemen živec slída

Složení směsí (poměr jednotlivých složek) může být velmi proměnné, proto se jejich složení nedá vyjádřit chemickým vzorcem. Vlastnosti směsi závisí na složení, na velikosti částic a na jejich vzájemném rozmístění.

Pokračovat